ION-BG Logo

Online Store

Технология

Йоните са електрически заредени частици, образувани при отделяне или приемане на електрони от атоми или молекули. Броят на електроните не е равен на броя на протоните и положително заредените йони са катиони, а отрицателно заредените — аниони. Те се означават със знак „+“ или „-“ (H+, Cl-).

Водородния атом (център) съдържа един протон и един електрон. Отстраняването на електрона дава катион (положителен йон) (вляво), докато добавянето на електрон дава анион (отрицателен йон) (вдясно). 


Водата постъпвайки от централния кран, първо се филтрира, след което попада в електролизационна камера, където под въздействието на постоянно напрежение се произвежда алкална и киселинна вода.

Всеки уред има йонизатор-специално проектиран електролизна камера оборудвана с титанови пластини покрити със слой платина. Тези плочи са свързани към отрицателно ( - )  и положително ( + ) заредени електрически потенциали. Филтрираната вода се влива в камера и се насочва през керамична мембрана, която е разположена между заредените електролизни плочи. Преминавайки през камерата, под въздействието на ел. заряд, водата се йонизира и разделя на два потока - едната с алкален характер, а другия с кисел характер. Катионите са привлечени от отрицателно заредените плочи за производство на алкална вода. Анионите са привлечени от положително заредените плочи за производство на киселинна вода (оксидирани вода). На ( - ) катод се привличат минерали като натрий, магнезий, калий, калций и други и водата около извода става алкална с увеличаване на водородните йони ( Н + ). На анода се привличат йони, такива като кислород, сярна киселина, сяра и водата около извода става киселинна с увеличаване на хидроксидни йони ( ОН - ).

Водата произведена чрез електролиза съдържа не само излишък на електрони (E-), но размерът на H2O молекули, който нормално са  от около от 10 до 18 молекули в клъстер се редуцират до от 5 до 6 молекули в клъстер. Водата, освободена от алкалния порт има по-висока стойност на рН и съдържа минерали, като калций и магнезий, които са във форма, която е по-подходяща за организма да се асимилира.

При прилагане на напрежение на единия от електродите се установява излишък от електрони (отрицателно зареден електрод, катод) а на другия недостиг на електрони (положително зареден електрод, анод). Отрицателно заредения електрод привлича положително заредените йони (катиони) в разтвора, които се придвижват към него. Достигнали катода (-), йоните могат да приемат електрон(и) и да се редуцират:

По аналогия анионите се привличат от анода (+), там те отдават електрони и се окисляват:

В уредите са вложени само високо качествени материали от световно известни производители в съответнта област. Като например: Титановите платки покрити с платина са от KOBE Steel - Japan, специалните керамични високоефективни и нетоксични разделителни мембрани са от Yusan - Japan

а филтрите се използват само сертифицирани от NSF - USA, произведени от Pentair - USA - водещ производител в света - отговарящ на най-високите стандарти за питейна вода. 
Използват се филтри от ефикасен активен въглен - произведени от гранулирани кокосови черупки, които  абсорбират много фини примеси, химически вещества, като хлор, пестициди и т.н.

IonTech се фокусира върху иновациите и ефективността на производството. Има за цел да задоволи нуждите на клиентите и да развиват екологично чисти продукти. 
ЙонТех е също и Член на Асоциацията на качеството на водите (Member of the Water Quality Association).

Ключови компоненти на системата, като например електролизните камери, корпуси и т.н. са проектирани и конструирани 100% от  IonTech IP, за което притежават необходимите патенти.

  

Iontech използва само компоненти с най-високо качество. Купуваме само от лидерите в индустрията и всички възли са строго проверяват преди производството. Използва само най-качествени IC  компоненти.